NDT system pro aktivní termografii

aktivni-termografie

Workswell Active ThermoInspector (‚ÄúWorkswell ATI‚ÄĚ) je NDT (Non-destructive testing ‚Äď nedestruktivn√≠ testov√°n√≠) syst√©m pracuj√≠c√≠ na principu tzv. aktivn√≠ termografie.

Ve sv√© z√°kladn√≠ konfiguraci je syst√©m Workswell ATI tvoŇôen lampou (svńõteln√Ĺ/optick√Ĺ excitańćn√≠ zdroj), nap√°jec√≠m zdrojem, termokamerou a syst√©mov√Ĺm ovladańćem. Lampa prostŇôednictv√≠ z√°bleskŇĮ teplotnńõ excituje materi√°l podroben√Ĺ inspekci. Tepeln√° reakce zkouman√©ho materi√°lu je zachycena termokamerou. Pot√© je v√Ĺsledn√° obrazov√° sekvence v infrańćerven√©m spektru zpracov√°na a analyzov√°na pońć√≠tańćov√Ĺm programem, kter√Ĺ umoŇĺŇąuje detekci a anal√Ĺzu defektŇĮ. Software umoŇĺŇąuje na poŇô√≠zenou sekvenci aplikovat vŇ°echny bńõŇĺn√© algoritmy:

 • Thermographic signal reconstruction (TSR),
 • Differential absolute contrast (DAC),
 • Pulsed phase thermography (PPT),
 • Higher order statistics thermography (HOST),
 • Principal component thermography (PCT).
Workswell Active ThermoInspector - system pro aktiivní termografii (pulzní aktivní termografii, lock-in termografii apod.)

V r√°mci tńõchto algoritmŇĮ jsou pouŇĺity nejmodernńõjŇ°√≠ pŇô√≠stupy jako je napŇô√≠klad FFT, PCA nebo high order statistics. NamńõŇôen√° data je moŇĺn√© exportovat a n√°slednńõ zpracovat v SW jako je Matlab, Mathematics apod.

Pro anal√Ĺzu poŇô√≠zen√Ĺch dat je vhodn√© vyuŇĺ√≠t software Workswell CorePlayer, kter√Ĺ je dod√°v√°n souńćasnńõ s cel√Ĺm syst√©mem pro aktivn√≠ termografii.

POPTAT

Aktivn√≠ infrańćerven√° termografie je technikou nedestruktivn√≠ho testov√°n√≠, kter√° pouŇĺ√≠v√° extern√≠ zdroj energie pro vyvol√°n√≠ (vybuzen√≠) teplotn√≠ho rozd√≠lu mezi defektn√≠mi a nepoŇ°kozen√Ĺmi oblastmi ve vzorku, kter√Ĺ je testov√°n. Za t√≠mto √ļńćelem se pouŇĺ√≠v√° Ň°irok√° Ň°k√°la zdrojŇĮ energie, pŇôińćemŇĺ nejńćastńõjŇ°√≠ typy lze rozdńõlit na svńõteln√© (optick√©), mechanick√© a indukńćn√≠.

PŇôi pouŇĺit√≠ optick√© excitace jsou defekty stimulov√°ny svńõtelnou energi√≠, kter√° se pŇôen√°Ň°√≠ na povrch vzorku, kde doch√°z√≠ k tepeln√©mu ovlivnńõn√≠ materi√°lu. Tepeln√© zmńõny se Ň°√≠Ňô√≠ z povrchu do objemu vzorku. ZaŇô√≠zen√≠ optick√© excitace mohou vyuŇĺ√≠vat fotografick√Ĺch z√°bleskŇĮ (realizuj√≠c√≠ tzv. DiracŇĮv impuls), infrańćerven√© z√°Ňôen√≠ lampy (realizuj√≠c√≠ tzv. jednotkov√Ĺ skok ‚Äď pulsed thermography) nebo halogenov√© Ňĺ√°rovky (pro periodick√© ohŇô√≠v√°n, tzv. lock-in thermography) a dalŇ°√≠.

Aktivn√≠ infrańćerven√° termografie je technikou nedestruktivn√≠ho testov√°n√≠.

Syst√©m zaloŇĺen√Ĺ na Workswell ATI je modul√°rn√≠ a mŇĮŇĺe b√Ĺt dod√°n v rŇĮzn√Ĺch konfigurac√≠, a to jak ze strany termokamery (LWIR, MWIR, vysokorychlostn√≠ termokamery apod.), tak ze strany excitańćn√≠ch zdrojŇĮ (optick√° excitace, elektromagnetick√© excitace nebo mechanick√° excitace) a samozŇôejmńõ i dalŇ°√≠ho vybaven√≠.

PŇôedstavitelem uk√°zkov√© konfigurace je syst√©m Workswell ATI-6000, kter√Ĺ se skl√°d√° z termokamery (LWIR nebo MWIR) a svńõteln√©ho zdroje pro optick√© buzen√≠, s moŇĺnost√≠ z√°bleskov√©ho buzen√≠ i lock-in termografie.

Dodávané balení Workswell ATI-6000 obsahuje:

 • 2x svńõtlo pro z√°blesky (jedno slouŇĺ√≠ jako n√°hradn√≠ d√≠l)
 • 1x nap√°jec√≠ zdroj (gener√°tor)
 • 1x syst√©mov√Ĺ ovladańć s dotykovou obrazovkou
 • 4x ochrann√© rukavice a br√Ĺle
 • 1x termokamera
 • 1x kl√°vesnice
 • 1x Flashdrive
 • 1x Stativ pro kamery
 • 1x Stativ pro svńõtlo na z√°blesky
 • 2x Reflektory
 • 2x pŇôepravn√≠ boxy
 • 1x balen√≠ pro stativy

Termografick√° ńć√°st 
RozliŇ°en√≠640 x 480 pixelŇĮ
Frekvence sn√≠mkŇĮ 50 Hz
Teplotn√≠ rozsah-40 ¬įC ‚Ķ +640 ¬įC (2 subrozsahy)
(volitelnńõ aŇĺ do 2 000 ¬į C se speci√°ln√≠m filtrem)
Citlivost‚ȧ 0.03 ¬įC (30 mK) @ 30¬įC
PŇôesnost¬Ī2 % nebo ¬Ī2 ¬įC
Spektr√°ln√≠ rozsah7,5 ‚Äď 14 őľm
ObjektivyVymńõniteln√© a zaostŇôiteln√©, rŇĮzn√° zorn√° pole
Dostupn√© objektivy25¬į nebo 45¬į (standardnńõ 25¬į)
Dynamick√Ĺ rozsah14bit radiometrick√° teplotn√≠ data, 14bit RAW data
KalibraceAno, oba teplotní rozsahy kalibrovány
Typ detektoruNechlazen√Ĺ mikrobolometr
Excitańćn√≠ ńć√°st
Mobiln√≠ gener√°tor svńõteln√Ĺch z√°bleskŇĮ6000 J Power Pack, Sync function, hmotnost: 20kg
Ovl√°d√°n√≠ lampyPrŇĮmyslov√Ĺ PC ovladańć pro pŇô√≠mou kontrolu lampy a¬†termografick√©ho syst√©mu, gener√°tor sign√°lu pro pŇô√≠mou kontrolu svńõteln√Ĺch z√°bleskŇĮ, nainstalovan√Ĺ operańćn√≠ syst√©m a software CorePlayer pro anal√Ĺzu v√Ĺsledn√Ĺch z√°znamŇĮ
Hlava lampyHalogen 6000 J Flash head
Funkce softwaru pro anal√Ĺzu
Z√°znamZ√°znam cel√© video sekvence, moŇĺnost znovu otevŇôen√≠, pŇôehr√°v√°n√≠
Anal√ĹzaFunkce mńõŇôen√≠, ROI anal√Ĺzy, v√Ĺpońćet FFT, statistick√© kvantitativn√≠ hodnocen√≠, MAX, MIN, filtrace, prŇĮmńõrov√°n√≠ atd.
Historie a protokoly√öpln√© zaznamen√°v√°n√≠ historie uŇĺivatelŇĮ, ukl√°d√°n√≠ dat a spr√°va dat
GUIGrafick√© uŇĺivatelsk√© rozhran√≠, vizualizace a panel ukazatelŇĮ
ReportReport ve form√°tu PDF na vice stran, vńćetnńõ IR obrazŇĮ, grafŇĮ a textov√Ĺch popisŇĮ
ProjektUŇĺivatelsk√Ĺ project, √ļprava a vytv√°Ňôen√≠ souborŇĮ
Provozn√≠ prostŇôed√≠
Provozn√≠ teplota-0¬įC ‚Ķ +45¬įC
Skladovac√≠ teplota-20¬įC ‚Ķ +60¬įC
Vlhkost vzduchu5% … 95% nekondenzující

Workswell CorePlayer

Software je urńćen pro detailn√≠ anal√Ĺzu termogramŇĮ, jejich editaci, exportem do jin√Ĺch form√°tŇĮ ńći tvorbu ucelen√Ĺch reportŇĮ. V softwaru jsou dostupn√© vŇ°echny bńõŇĺn√© funkce pro anal√Ĺzu tńõchto dat (teploty v bodńõ, minimum a maximum v oblasti, teplotn√≠ profil, zoom, zmńõna teplotn√≠ho rozsahu, palety, emissivity atd.), ale tak√© nadstavbov√© funkce jako je GPS pozice na mapńõ ńći zobrazen√≠ digit√°ln√≠ fotografie. BliŇĺŇ°√≠ informace o vŇ°ech funkc√≠ch naleznete v datov√©m listu n√≠Ňĺe.

Software je urńćen pro detailn√≠ anal√Ĺzu termogramŇĮ z termokamery.

TRIAL VERZE

ST√ĀHNOUT

DATOV√Ě LIST

ST√ĀHNOUT

Form√°t N√°zev Velikost Odkaz
pdf icon Datov√Ĺ list 0,4 MB ST√ĀHNOUT

Back to Top