Spolupracujeme

SPOLUPRACUJ√ćC√ć ORGANIZACE

V√Ĺzkumn√Ĺ √ļstav rostlinn√© v√Ĺroby

V√öRV, v. v. i. je v ńĆesk√© republice nejvńõtŇ°√≠m pracoviŇ°tńõm aplikovan√©ho v√Ĺzkumu, zamńõŇôen√Ĺm na rostlinnou v√Ĺrobu a pŇô√≠buzn√© obory. Vedle tradińćn√≠ch oborŇĮ, jako jsou rostlinn√° v√Ĺroba, agroekologie, genetika a Ň°lechtńõn√≠, v√ĹŇĺiva rostlin, rostlinol√©kaŇôstv√≠ a ochrana z√°sob, se v√Ĺzkumn√Ĺ √ļstav tak√© zamńõŇôuje na udrŇĺiteln√© syst√©my zemńõdńõlsk√©ho hospodaŇôen√≠. Hlavn√≠m c√≠lem v√Ĺzkumu ve V√öRV, v. v. i. je z√≠skat vńõdeck√© poznatky pro podporu trvale udrŇĺiteln√©ho rozvoje zemńõdńõlstv√≠, na z√°kladńõ inovac√≠ syst√©mŇĮ a technologi√≠ pńõstov√°n√≠ zemńõdńõlsk√Ĺch plodin pro produkci kvalitn√≠ch a bezpeńćn√Ĺch potravin, krmiv a surovin pro energetick√© a prŇĮmyslov√© vyuŇĺit√≠. √östav d√°le zajiŇ°Ň•uje provoz dlouhodob√Ĺch poln√≠ch pokusŇĮ, rozm√≠stńõn√Ĺch po cel√© ńĆesk√© republice.

Rozsah spolupr√°ce: V√Ĺzkumn√Ĺ projekt The platform for the identification and interpretation of stress factors in crop production; spolupr√°ce v oblasti transferu technologi√≠, v√Ĺzkum vyuŇĺit√≠ multispektr√°ln√≠ch a termografick√Ĺch syst√©mŇĮ v oblasti precizn√≠ho zemńõdńõlstv√≠, spolupr√°ce pŇôi poŇô√°d√°n√≠ konference MultiSpectra.

rostliny

ńĆesk√© vysok√© uńćen√≠ technick√© v Praze

cvut2

ńĆesk√© vysok√© uńćen√≠ technick√© v Praze patŇô√≠ k nejvńõtŇ°√≠m a nejstarŇ°√≠m technick√Ĺm vysok√Ĺm Ň°kol√°m v Evropńõ. V souńćasn√© dobńõ m√° ńĆVUT osm fakult (stavebn√≠, strojn√≠, elektrotechnick√°, jadern√° a fyzik√°lnńõ inŇĺen√Ĺrsk√°, architektury, dopravn√≠, biomedic√≠nsk√©ho inŇĺen√Ĺrstv√≠, informańćn√≠ch technologi√≠) a studuje na nńõm pŇôes 21 000 studentŇĮ.

Rozsah spolupr√°ce: spoleńćn√° realizace diplomov√Ĺch a bakal√°Ňôsk√Ĺch prac√≠ na vybran√Ĺch pracoviŇ°t√≠ch (pŇôedevŇ°√≠m fakulta strojn√≠ a fakulta elektrotechnick√°), spolupr√°ce pŇôi poŇô√°d√°n√≠ konference MultiSpectra, realizace projektu Termovision system for non-destructive testing of weld joints.

cvut

ńĆesk√° zemńõdńõlsk√° univerzita v Praze

ńĆesk√° zemńõdńõlsk√° univerzita v Praze je veŇôejnou vysokou Ň°kolou univerzitn√≠ho typu se s√≠dlem v Praze‚ÄďSuchdole. V roce 2016 oslavila ńĆZU jiŇĺ 110. v√Ĺrońć√≠ a skl√°d√° se z Ň°esti fakult a jednoho institutu. Univerzita se zamńõŇôuje na v√Ĺzkum a transfer technologi√≠ v oblasti precizn√≠ho zemńõdńõlstv√≠, rostlinn√© a ŇĺivońćiŇ°n√© produkce, odpadov√©ho hospod√°Ňôstv√≠ a dalŇ°√≠ch.

Rozsah spolupr√°ce: spoleńćn√° realizace diplomov√Ĺch a bakal√°Ňôsk√Ĺch prac√≠ na vybran√Ĺch pracoviŇ°t√≠ch, v√Ĺzkumn√Ĺ projekt The platform for the identification and interpretation of stress factors in crop production; spolupr√°ce v oblasti transferu technologi√≠, v√Ĺzkum vyuŇĺit√≠ multispektr√°ln√≠ch a termografick√Ĺch syst√©mŇĮ v oblasti precizn√≠ho zemńõdńõlstv√≠, spolupr√°ce pŇôi poŇô√°d√°n√≠ konference MultiSpectra.

zemedelska-univerzita

Technologick√© centrum AV ńĆR

Technologick√© centrum AV ńĆR je neziskov√Ĺm z√°jmov√Ĺm sdruŇĺen√≠m pńõti √ļstavŇĮ Akademie vńõd ńĆR a spoleńćnosti Technology management, s. r. o. Od sv√©ho zaloŇĺen√≠ v roce 1994 se TC rychle stalo pŇôedn√≠m n√°rodn√≠m pracoviŇ°tńõm pro podporu mezin√°rodn√≠ v√Ĺzkumn√© a v√Ĺvojov√© spolupr√°ce. ńĆinnost centra se v√Ĺraznńõ orientuje i na podporu vzniku a rozvoje mal√Ĺch inovańćn√≠ch firem a realizaci n√°sledn√Ĺch mezin√°rodn√≠ch technologick√Ĺch transferŇĮ.

ńĆesk√° styńćn√° kancel√°Ňô pro v√Ĺzkum, v√Ĺvoj a inovace CZELO, kterou TC provozuje v Bruselu od roku 2005, vytv√°Ňô√≠ spojovac√≠ ńćl√°nek mezi ńćesk√Ĺm v√Ĺzkumem a administrativou v√Ĺzkumu v Evropsk√©m spoleńćenstv√≠.

Rozsah spolupráce: transfer technologií

Technologick√© centrum AV ńĆR Technologick√© centrum AV ńĆR

ńĆLENSK√Č ORGANIZACE

Spoleńćnost Workswell s.r.o. je ńćlenem a pod√≠l√≠ se na ńćinnosti d√°le uveden√Ĺch organizac√≠ a asociac√≠.

UAVA – Aliance pro bezpilotn√≠ leteck√Ĺ prŇĮmysl

Aliance pro bezpilotn√≠ leteck√Ĺ prŇĮmysl (UAVA) reprezentuje √ļńćastn√≠ky novńõ se rozv√≠jej√≠c√≠ho UAV odvńõtv√≠. Posl√°n√≠m Aliance je vytv√°Ňôet pŇôedpoklady a optim√°ln√≠ podm√≠nky pro v√Ĺzkum, v√Ĺvoj, v√Ĺrobu, obchod s c√≠lem rozv√≠jet UAV technologie a UAV aplikace, d√°le spolupr√°ce s org√°ny a organizacemi, kter√© pŇô√≠mo ńći nepŇô√≠mo navazuj√≠ na pŇôedmńõt ńćinnosti sdruŇĺen√Ĺch ńćlenŇĮ, zejm√©na iniciov√°n√≠m legislativn√≠ch, ekonomick√Ĺch a organizańćn√≠ch pŇôedpokladŇĮ s c√≠lem podpoŇôit bezpilotn√≠ leteck√Ĺ prŇĮmysl. V celospoleńćensk√©m kontextu se aliance zasazuje o informovanost veŇôejnosti t√Ĺkaj√≠c√≠ se technologie UAV.

Aliance rovnńõŇĺ zastupuje, reprezentuje a propaguje Alianci a jej√≠ ńćleny, rozv√≠j√≠ spolupr√°ci mezi ńćleny a podporuje a propaguje vzdńõl√°v√°n√≠ pro bezpilotn√≠ leteck√Ĺ prŇĮmysl. Aliance sdruŇĺuje zejm√©na komerńćn√≠ subjekty, vńõdeck√© pracovn√≠ky a instituce, nevl√°dn√≠ a neziskov√© organizace a vŇ°echny pŇô√≠znivce podporuj√≠c√≠ bezpilotn√≠ leteck√Ĺ prŇĮmysl.

Odborn√° ńćinnost v alianci: problematika leteck√© termografie, multispektr√°ln√≠ho sn√≠mkov√°n√≠ a precizn√≠ho zemńõdńõlstv√≠, pravideln√° √ļńćast na konferenci asociace.

UAVA - Aliance pro bezpilotn√≠ leteck√Ĺ prŇĮmysl

ATD ńĆR ‚Äď Asociace technick√Ĺch diagnostikŇĮ ńĆesk√© republiky

ATD ńĆR ‚Äď Asociace technick√Ĺch diagnostikŇĮ ńĆesk√© republiky

Asociace technick√Ĺch diagnostikŇĮ ńĆesk√© republiky (ATD ńĆR, z.s.), je nez√°vislou, neziskovou a profesn√≠ organizac√≠ vzniklou za √ļńćelem naplŇąov√°n√≠ spoleńćn√©ho z√°jmu sv√Ĺch ńćlenŇĮ v technick√© diagnostice a √ļdrŇĺbńõ. UplatŇąuje se zejm√©na v oborech diagnostiky elektrick√Ĺch zaŇô√≠zen√≠, mont√°Ňĺn√≠ch a optick√Ĺch mńõŇôen√≠, termografie, tribodiagnostiky a vibrodiagnostiky.

Hlavn√≠ ńćinnost√≠ Spolku je profesnńõ sdruŇĺovat a zprostŇôedkov√°vat kontakty odborn√≠kŇĮ jak z ńĆesk√© republiky, tak ze zahranińć√≠, za √ļńćelem pŇôed√°v√°n√≠ zkuŇ°enost√≠ a znalost√≠ v oborech technick√© diagnostiky a √ļdrŇĺby.

Odborn√° ńćinnost v asociaci: pravideln√© publikov√°n√≠ v ńćasopisu Technick√° diagnostika, pravideln√° √ļńćast na konferenci DAIGO, √ļńćast v hodnot√≠c√≠ komisi pro obor termografie, provozov√°n√≠ schv√°len√©ho Ň°kol√≠c√≠ho pracoviŇ°tńõ, realizace dne setk√°n√≠ certifikovan√Ĺch osob a dalŇ°√≠.

ńĆNDT ‚Äď ńĆesk√° spoleńćnost pro nedestruktivn√≠ testov√°n√≠

ńĆNDT ‚Äď ńĆesk√° spoleńćnost pro nedestruktivn√≠ testov√°n√≠

√öńćelem ńćinnosti ńĆesk√© spoleńćnosti pro nedestruktivn√≠ testov√°n√≠ (ńĆNDT) je podporovat rozvoj a aplikace nedestruktivn√≠ho zkouŇ°en√≠ t√≠m, Ňĺe sdruŇĺuje pracovn√≠ky v oboru, informuje je a seznamuje s nov√Ĺmi technologiemi zkouŇ°en√≠ a modern√≠ pŇô√≠strojovou technikou. Tomu odpov√≠d√° i struktura ńĆNDT a jej√≠ ńćinnost.

Skryt√© vnitŇôn√≠ vady mohou pŇôi provozu energetick√©ho, chemick√©ho nebo dopravn√≠ho zaŇô√≠zen√≠ zpŇĮsobit nedoz√≠rn√© Ň°kody. Pomocn√≠kem v p√©ńći o jakost a spolehlivost je proto nedestruktivn√≠ zkouŇ°en√≠ materi√°lu, kter√© je schopn√© zjistit vadu, jej√≠ parametry nebo zmńõŇôit tlouŇ°Ň•ku materi√°lu bez jeho poŇ°kozen√≠.

Odborn√° ńćinnost v ńĆNDT: pravideln√° √ļńćast na konferenc√≠ Defektoskopie, √ļńćast na ńćinnosti spolku, pravideln√© pŇôisp√≠v√°n√≠ do ńćasopisu NDT Welding Bulletin.

Back to Top