Spolupracujeme

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Výzkumný ústav rostlinné výroby

VÚRV, v. v. i. je v České republice největším pracovištěm aplikovaného výzkumu, zaměřeným na rostlinnou výrobu a příbuzné obory. Vedle tradičních oborů, jako jsou rostlinná výroba, agroekologie, genetika a šlechtění, výživa rostlin, rostlinolékařství a ochrana zásob, se výzkumný ústav také zaměřuje na udržitelné systémy zemědělského hospodaření. Hlavním cílem výzkumu ve VÚRV, v. v. i. je získat vědecké poznatky pro podporu trvale udržitelného rozvoje zemědělství, na základě inovací systémů a technologií pěstování zemědělských plodin pro produkci kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin pro energetické a průmyslové využití. Ústav dále zajišťuje provoz dlouhodobých polních pokusů, rozmístěných po celé České republice.

Rozsah spolupráce: Výzkumný projekt The platform for the identification and interpretation of stress factors in crop production; spolupráce v oblasti transferu technologií, výzkum využití multispektrálních a termografických systémů v oblasti precizního zemědělství, spolupráce při pořádání konference MultiSpectra.

rostliny

České vysoké učení technické v Praze

cvut2

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů.

Rozsah spolupráce: společná realizace diplomových a bakalářských prací na vybraných pracovištích (především fakulta strojní a fakulta elektrotechnická), spolupráce při pořádání konference MultiSpectra, realizace projektu Termovision system for non-destructive testing of weld joints.

cvut

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze je veřejnou vysokou školou univerzitního typu se sídlem v Praze–Suchdole. V roce 2016 oslavila ČZU již 110. výročí a skládá se z šesti fakult a jednoho institutu. Univerzita se zaměřuje na výzkum a transfer technologií v oblasti precizního zemědělství, rostlinné a živočišné produkce, odpadového hospodářství a dalších.

Rozsah spolupráce: společná realizace diplomových a bakalářských prací na vybraných pracovištích, výzkumný projekt The platform for the identification and interpretation of stress factors in crop production; spolupráce v oblasti transferu technologií, výzkum využití multispektrálních a termografických systémů v oblasti precizního zemědělství, spolupráce při pořádání konference MultiSpectra.

zemedelska-univerzita

Technologické centrum AV ČR

Technologické centrum AV ČR je neziskovým zájmovým sdružením pěti ústavů Akademie věd ČR a společnosti Technology management, s. r. o. Od svého založení v roce 1994 se TC rychle stalo předním národním pracovištěm pro podporu mezinárodní výzkumné a vývojové spolupráce. Činnost centra se výrazně orientuje i na podporu vzniku a rozvoje malých inovačních firem a realizaci následných mezinárodních technologických transferů.

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace CZELO, kterou TC provozuje v Bruselu od roku 2005, vytváří spojovací článek mezi českým výzkumem a administrativou výzkumu v Evropském společenství.

Rozsah spolupráce: transfer technologií

Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR

ČLENSKÉ ORGANIZACE

Společnost Workswell s.r.o. je členem a podílí se na činnosti dále uvedených organizací a asociací.

UAVA – Aliance pro bezpilotní letecký průmysl

Aliance pro bezpilotní letecký průmysl (UAVA) reprezentuje účastníky nově se rozvíjejícího UAV odvětví. Posláním Aliance je vytvářet předpoklady a optimální podmínky pro výzkum, vývoj, výrobu, obchod s cílem rozvíjet UAV technologie a UAV aplikace, dále spolupráce s orgány a organizacemi, které přímo či nepřímo navazují na předmět činnosti sdružených členů, zejména iniciováním legislativních, ekonomických a organizačních předpokladů s cílem podpořit bezpilotní letecký průmysl. V celospolečenském kontextu se aliance zasazuje o informovanost veřejnosti týkající se technologie UAV.

Aliance rovněž zastupuje, reprezentuje a propaguje Alianci a její členy, rozvíjí spolupráci mezi členy a podporuje a propaguje vzdělávání pro bezpilotní letecký průmysl. Aliance sdružuje zejména komerční subjekty, vědecké pracovníky a instituce, nevládní a neziskové organizace a všechny příznivce podporující bezpilotní letecký průmysl.

Odborná činnost v alianci: problematika letecké termografie, multispektrálního snímkování a precizního zemědělství, pravidelná účast na konferenci asociace.

UAVA - Aliance pro bezpilotní letecký průmysl

ATD ČR – Asociace technických diagnostiků České republiky

ATD ČR – Asociace technických diagnostiků České republiky

Asociace technických diagnostiků České republiky (ATD ČR, z.s.), je nezávislou, neziskovou a profesní organizací vzniklou za účelem naplňování společného zájmu svých členů v technické diagnostice a údržbě. Uplatňuje se zejména v oborech diagnostiky elektrických zařízení, montážních a optických měření, termografie, tribodiagnostiky a vibrodiagnostiky.

Hlavní činností Spolku je profesně sdružovat a zprostředkovávat kontakty odborníků jak z České republiky, tak ze zahraničí, za účelem předávání zkušeností a znalostí v oborech technické diagnostiky a údržby.

Odborná činnost v asociaci: pravidelné publikování v časopisu Technická diagnostika, pravidelná účast na konferenci DAIGO, účast v hodnotící komisi pro obor termografie, provozování schváleného školícího pracoviště, realizace dne setkání certifikovaných osob a další.

ČNDT – Česká společnost pro nedestruktivní testování

ČNDT – Česká společnost pro nedestruktivní testování

Účelem činnosti České společnosti pro nedestruktivní testování (ČNDT) je podporovat rozvoj a aplikace nedestruktivního zkoušení tím, že sdružuje pracovníky v oboru, informuje je a seznamuje s novými technologiemi zkoušení a moderní přístrojovou technikou. Tomu odpovídá i struktura ČNDT a její činnost.

Skryté vnitřní vady mohou při provozu energetického, chemického nebo dopravního zařízení způsobit nedozírné škody. Pomocníkem v péči o jakost a spolehlivost je proto nedestruktivní zkoušení materiálu, které je schopné zjistit vadu, její parametry nebo změřit tloušťku materiálu bez jeho poškození.

Odborná činnost v ČNDT: pravidelná účast na konferencí Defektoskopie, účast na činnosti spolku, pravidelné přispívání do časopisu NDT Welding Bulletin.

Back to Top