Termovizní monitoring zahoření a vzniku požáru na skládkách a ve spalovnách odpadu

Termovizní monitoring zahoření a vzniku požáru na skládkách a ve spalovnách odpadu

Množství odpadu, produkovaného po celém světě, stále roste. Jen Česká republika produkuje ročně přibližně 3,5 až 5,5 milionu tun komunálního odpadu. Současné době se přibližně 75% komunálního odpadu v ČR ukládá na skládkách. Asi 400 000 tun tohoto odpadu je následně tepelně zpracováno ve spalovnách komunálních odpadů v Praze, Brně a Liberci, což představuje celkovou dodávku tepla asi 2,3 milionu gigajoulů a hrubou výrobu elektřiny asi 18 000 megawatthodin. Pro celou řadu druhů odpadu je tepelné zpracování navíc prakticky jediným vhodným způsobem likvidace.
Zadání úkolu

Společnost ZEVO Malešice, se zabývá spalováním odpadu a jeho přeměnou na tepelnou a elektrickou energii. Získaná energie je využívána jako ohřev užitkové vody a pro vytápění bytových domů.

Požáry odpadů jsou ve spalovnách odpadů skutečnou hrozbou, a to platí i pro ZEVO Malešice. Nejčastějšími příčinami požárů ve spalovnách odpadů je spontánní vznícení při reakci chemických molekul odpadu a horkých částic produkovaných vozidly, která svážejí komunální odpad. Faktorem, který pravděpodobnost samovznícení zvyšuje je vyšší koncentrace metanu, který se z odpadu uvolňuje. Za účelem snížení rizika požárů se společnost ZEVO Malešice rozhodla investovat do systému sledování odpadů od společnosti Workswell. Hlavním cílem systému je sledovat ukládání odpadů a eliminovat tak jakékoli hrozící požáry.

Za účelem snížení rizika požárů se společnost ZEVO Malešice rozhodla investovat do systému sledování odpadů od společnosti Workswell
systém termovizních kamer SAFETIS se speciálním softwarem, který je určen primárně pro aplikace monitorování prostředí za účelem detekce jakéhokoli zahoření, vznícení, či výrazného zvýšení teploty

Řešení úkolu

Pro řešení této aplikace byl využit systém termovizních kamer SAFETIS se speciálním softwarem, který je určen primárně pro aplikace monitorování prostředí za účelem detekce jakéhokoli zahoření, vznícení, či výrazného zvýšení teploty. V jednu chvíli lze propojit až 16 kamer SAFETIS, které tak mohou monitorovat i rozsáhlé prostory.

Uskladněné odpady v ZEVO Malešice mohou být sledovány nepřetržitě 24/7, tedy v každém okamžiku provozu pracoviště. Pro tuto konkrétní aplikaci společnost Worskwell dodala dvě SAFETIS kamery s rozlišením 640×480 pixelů a objektivem 80°. Systém sledování skládek a spaloven odpadu od společnosti Workswell kombinuje bezkontaktní termokamery SAFETIS s centrální jednotkou a proprietárním softwarem, který včas alarmuje provozovatele a upozorní jej na hrozící nebezpečí vzniku požáru. Může také spustit automatické hašení vodním dělem, díky přesné lokalizaci požáru, který systém poskytuje.

„Celý systém je škálovatelný a může se skládat z několika termovizních kamer s vysokým prostorovým rozlišením a teplotní citlivostí vyšší než 0.05 °C“, komentuje Jan Kovář ze společnosti Workswell. Sledovaná oblast byla rozdělena do zón, ve kterých jsou teploty vyhodnocovány několikrát za sekundu. V důsledku toho automatický systém hlásí provozovatelům i operátorům jakoukoliv oblast se zvýšenou povrchovou teplotou téměř okamžitě.

Dodávaný software upozorňuje obsluhu, kdykoliv teplota ve sledované oblasti překročí určitou definovanou hodnotu. Vizualizační software je používán na operátorských stanicích umístěných v dispečinku, takže obsluha má neustále k dispozici všechny informace. Kdykoliv se objeví alarm, operátoři jsou navíc informováni zvukovým záznamem. Kromě termogramů software prezentuje operátorům také mapu oblasti, rozdělenou do sektorů. To usnadňuje obsluze přesné určení míst, kde se vyskytují nadměrné teploty. Dlouhodobé vývoje teploty v každém sektoru jsou navíc také zobrazeny v synoptických grafech.

Před samotným nasazením do provozu byl celý systém podroben důkladnému testování, jehož výsledky dopadly velmi dobře. Kamery SAFETIS jsou navíc cenově dostupné, a tak přispívají k celkové nákladové efektivnosti systému monitorování skládek a spaloven odpadu.

obrázek ze snímání SAFETIS kamerou ve spalovnách odpadu

Relevantní produkty

Produktová řada Workswell SAFETIS

Termovizní systém SAFETIS je určen pro brzkou detekci rizika zahoření před vznikem požáru…

Back to Top