Software

I když budete trávit mnoho letových hodin se systémem Workswell WIRIS, bude značná část vaší práce znamenat všechny pořízená data analyzovat a vyhodnotit. Obvykle jednoduché předání “obrázků” nebude stačit a bude nutné provést detailní analýzu a vytvořit protokol. Proto součástí každého balení WIRIS je take analyžační software Workswell CorePlayer, případně Workswell ThermoFormat.

Workswell CorePlayer

Software je určen pro detailní analýzu termogramů pořízených systémem Workswell WIRIS, jejich editací, exportem do jiných formátů či tvorbu ucelených reportů. V softwaru jsou dostupné všechny běžné funkce pro analýzu těchto dat (teploty v bodě, minimum a maximum v oblasti, teplotní profil, zoom, změna teplotního rozsahu, palety, emissivity atd.), ale také nádstavbové funkce jako je GPS pozice na mapě či zobrazení digitální fotografie pořízené termokamerou Workswell WIRIS. Bližší informace o všech funkcích naleznete v datovém listu níže.

TRIAL VERZE
STÁHNOUT

Workswell ThermoFormat

Software ThermoFormat je primárně určen pro hromadnou správu pořízených termogramů. Pokud potřebujete změnit paletu, emisivitu či teplotní rozsah hromadně na všech pořízených termogramech, ThermoFormat tuto funkci umožňuje a ušetří mnoho času. Další velkou přidanou hodnotou je export pořízených termogramů s EXIF metadaty pro účely fotogrammetrie a tvorby 3D modelů.

TRIAL VERZE
STÁHNOUT

Workswell ThermoElectric

Software ThermoElectric pomáhá s klasifikací na základě vytvořených klasifikačních schémat – tabulek. Ve zvolených oblastech jsou ve snímku pomocí izotermy vyznačeny povrchy, kde došlo k překročení dané teploty a oblast je klasifikována dle nastaveného klasifikačního schématu.

Workswell ThermoElectric Screenshot

TRIAL VERZE
STÁHNOUT

Workswell ThermoFactor

Software Workswell ThermoFactor od české společnosti Workswell s.r.o. vychází ze stanovené povrchové teploty na obálce budovy v interiéru pomocí termokamery. S pomocí teploty vzduchu v interiéru a exteriéru je stanoven tzv. teplotní faktor. Ten je pak porovnán s hodnotou, kterou stanovuje česká norma ČSN 73 0540-2. V termogramu jsou následně softwarem vyznačeny povrchy, kde vypočtená hodnota teplotního faktoru z naměřených dat je menší, než teplotní faktor, který stanovuje norma.

ThermoFactor screenshot

TRIAL VERZE
STÁHNOUT

Workswell ThermoConnector

Workswell ThermoConnector je aplikace pro přidání pluginu pro práci s termokamerami do softwaru DEWESoft X2. S použitím tohoto pluginu lze pro analýzu naměřených dat a jejich vizualizaci využívat všechny speciální měřící a zobrazovací funkce podporované softwarem DEWESoft X2. Včetně samozřejmě možnosti využití dalších senzorů v rámci jedné aplikace.

ThermoConnector plugin se nejčastěji používá pro zobrazení a současnou analýzu dat poskytnutých termokamerami (např.) za pomocí analytických a měřících nástrojů dostupných v softwaru DEWESoft X2.

Workswell ThermoConnector screenshot

TRIAL VERZE
STÁHNOUT

WIC SDK a vývojové knihovny

WIC SDK poskytuje metody pro připojení kamer (Connect, Disconnect), výčet obrazu (Start Acquisition), nastavení radiometrie (Set Emissivity, Atmospheric temperature, Humidity, atd), správu termokamer (Get Serial number, Camera Status, Do NUC calibration, Camera Reset, Camera Gain, Camera body temperature, atd.), ale také funkce pro práci s obrazem (Get Maximum, Minimum temperature, Select palletes, Get RAW data, Get Temperature Data, atd). Programátor má také k dispozici metody na výčet a aplikaci kalibrace termokamery.

WIC SDK a vývojové knihovny

TRIAL VERZE
STÁHNOUT
Back to Top