Workswell ThermoElectric

JiŇĺ v√≠ce neŇĺ 50 let jsou v prŇĮmyslu a energetice termokamery pouŇĺ√≠v√°ny pro kontrolu pŇôechodov√Ĺch odporŇĮ v elektrick√Ĺch instalac√≠ch s c√≠lem odhalit potenci√°ln√≠ loŇĺisko poŇĺ√°ru.

Zdaleka nejńćastńõjŇ°√≠ pŇô√≠ńćinou vzniku poŇĺ√°ru nebo odst√°vek, jsou v pŇô√≠padńõ elektrick√Ĺch instalac√≠ velk√© pŇôechodov√© odpory na Ň°roubov√Ĺch a jin√Ĺch elektrick√Ĺch spoj√≠ch. Fyzik√°ln√≠ princip detekce, lokalizace a stanoven√≠ z√°vaŇĺnosti poruchy pomoc√≠ termografie je zaloŇĺen na stanoven√≠ povrchov√© teploty (kvantitativn√≠ metoda) mńõŇôen√©ho objektu a srovn√°n√≠ t√©to teploty s norm√°ln√≠ provozn√≠ teplotu (pŇô√≠padnńõ s historick√Ĺmi daty a pŇô√≠tomnost√≠ trendu v tńõchto datech).

Klasifikac√≠ z√°vady se rozum√≠ pŇôiŇôazen√≠ doporuńćen√≠ podle klasifikańćn√≠ho sch√©matu v z√°vislosti na stanoven√©m oteplen√≠. Klasifikańćn√≠m sch√©matem je v podstatńõ tabulka, kter√° stanovuje doporuńćen√≠ v z√°vislosti na velikosti oteplen√≠. Doporuńćen√≠ mŇĮŇĺe b√Ĺt n√°sleduj√≠c√≠ ‚ÄěPokud je velikost oteplen√≠ vńõtŇ°√≠ neŇĺ 30 ¬įC, jde o intenzivn√≠ pŇôehŇô√≠v√°n√≠ a souńć√°st je tŇôeba neprodlenńõ vymńõnit, pŇô√≠padnńõ opravit Ň°roubov√Ĺ spoj apod.‚Äú

Software ThermoElectric pom√°h√° s klasifikac√≠ na z√°kladńõ vytvoŇôen√Ĺch klasifikańćn√≠ch sch√©mat ‚Äď tabulek. Ve zvolen√Ĺch oblastech jsou ve sn√≠mku pomoc√≠ izotermy vyznańćeny povrchy, kde doŇ°lo k pŇôekrońćen√≠ dan√© teploty a oblast je klasifikov√°na dle nastaven√©ho klasifikańćn√≠ho sch√©matu.

Hlavn√≠ pŇô√≠nosy Workswell ThermoElectric:

  • zaveden√≠ jednotn√© metodiky mńõŇôen√≠ a vyhodnocov√°n√≠ v√ĹsledkŇĮ
  • klasifikace pŇôehŇô√≠v√°n√≠ elektrick√Ĺch spojŇĮ a komponent
  • zhodnocen√≠ rizika a nutnost z√°sahu
  • ńćasov√° √ļspora

Sn√≠mky s vytvoŇôenou klasifikac√≠ mohou b√Ĺt n√°slednńõ uloŇĺeny a pouŇĺity buńŹ samostatnńõ, nebo jako souńć√°st protokolu.

Software ThermoElectric pom√°h√° s klasifikac√≠ na z√°kladńõ vytvoŇôen√Ĺch klasifikańćn√≠ch sch√©mat

TRIAL VERZE

Back to Top