Workswell ThermoFactor

Z tepelnńõ technick√©ho hlediska je jedn√≠m z nejńćastńõjŇ°√≠ch probl√©mŇĮ zateplen√Ĺch i nezateplen√Ĺch staveb pŇô√≠liŇ° n√≠zk√° teplota na vnitŇôn√≠m povrchu obvodov√©ho pl√°Ň°tńõ budovy, kter√° vede nejen k tepeln√Ĺm ztr√°t√°m, ale v mnoha pŇô√≠padech aŇĺ ke kondenzaci vzduŇ°n√© vlhkosti. DŇĮsledkem mŇĮŇĺe b√Ĺt vznik pl√≠sn√≠ a t√≠m i ohroŇĺen√≠ zdrav√≠ obyvatel.

Software Workswell ThermoFactor od ńćesk√© spoleńćnosti Workswell s.r.o. vych√°z√≠ ze stanoven√© povrchov√© teploty na ob√°lce budovy v interi√©ru pomoc√≠ termokamery. S pomoc√≠ teploty vzduchu v interi√©ru a exteri√©ru je stanoven tzv. teplotn√≠ faktor. Ten je pak porovn√°n s hodnotou, kterou stanovuje ńćesk√° norma ńĆSN 73 0540-2. V termogramu jsou n√°slednńõ softwarem vyznańćeny povrchy, kde vypońćten√° hodnota teplotn√≠ho faktoru z namńõŇôen√Ĺch dat je menŇ°√≠, neŇĺ teplotn√≠ faktor, kter√Ĺ stanovuje norma.

Základní charakteristiky Workswell ThermoFactoru:

  • porovn√°n√≠ stanoven√©ho teplotn√≠ho faktoru s hodnotou podle ńćesk√© normy ńĆSN 73 0540-2
  • grafick√© vyznańćen√≠ povrchŇĮ s nesplnńõn√Ĺm poŇĺadavkem na hodnotu teplotn√≠ho faktoru
  • vyznańćen√≠ m√≠st s potenci√°lem vzniku pl√≠snńõ
Software Workswell ThermoFactor vychází ze stanovené povrchové teploty na obálce budovy v interiéru pomocí termokamery.

TRIAL VERZE

Back to Top